ΑΠΟΓΡΑΦΗ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ζάκυνθος: 24-06-2022
Ταχ δ/νση: Πλατεία Διονυσίου Σολωμού
Ταχ Κωδ :29100
Πληροφορίες: Μαρία Άγριου
Τηλέφωνο: 2695048128
Fax: 2695048128
Email: [email protected]

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12
Στη Ζάκυνθο και στο γραφείο της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζακύνθου, σήμερα 24-06-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου Φίλιππου Συνετού, τα μέλη του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δ.Ι.Β. Ζακύνθου που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 51687/Γ4/06-05-2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Αρ. Φ. 351, τεύχ. Υ.Ο.Δ.Δ. 08-05-2020). Στην συνεδρίαση παρευρίσκονται ο Πρόεδρος του Ε.Σ. κ. Φίλιππος Συνετός, η Αντιπρόεδρος του Ε.Σ. κα Φιλιππίτσα Μάργαρη που ορίστηκε με τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 51687/Γ4/06-05-2020 (ΥΟΔΔ351) υπουργικής απόφασης συγκρότησης του Ε.Σ. της Δ.Ι.Β.Ζ., καθώς και το τακτικό μέλος ο κος Ανδρέας Μαρινάκης.
Η κα Μαριέττα Μινώτου και ο κ. Ευάγγελος Αγγελούσης είναι απόντες.Το πρακτικό γράφει και συντάσσει η γραμματέας της Δ.Ι.Β.Ζ. κα Διονυσία Κορφιάτη
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδριάσεως με θέματα ημερήσιας διάταξης τα κάτωθι:

Θέμα 5ο: Ενημέρωση για την πορεία της απογραφής και το αρχείο Ντίνου Κονόμου. Εισηγείται η Προϊσταμένη

Η Προϊσταμένη ενημέρωσε το Ε.Σ. για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 615/24-06-2022 έκθεση της κας Ζωής Ρέτση, την οποία συνυπόγραψε η κα Μαρία Άγριου, με θέμα «Εκτίμηση απογραφής και αντιπαραβολής βιβλιακού υλικού της Δ.Ι.Β. Ζακύνθου».
Ακολούθως, παρατίθεται αυτούσια η έκθεση:

«ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗΣ ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ Δ. Ι. Β. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ
Η απογραφή ξεκίνησε στις 31/5/2021 και ολοκληρώθηκε στις 15/5/2022. Τα βιβλία που απογράφηκαν είναι:
Αριθμός βιβλίων: 86.585
Ένας ικανοποιητικός αριθμός βιβλίων δεν είχε αριθμό εισαγωγής, παρά μόνο μία σφραγίδα. Η κατάσταση διατήρησης πάρα πολλών βιβλίων κρίνεται πολύ άσχημη. Βρέθηκαν βιβλία σχισμένα, κάποια δίχως στέλεχος αλλά και το αντίστροφο δηλαδή βιβλία δίχως εμπροσθόφυλλο και οπισθόφυλλο. Μερικά απ΄ αυτά δεν κατέστη δυνατόν να ανοιχθούν οπότε και να διαφανεί ο αριθμός εισαγωγής των λόγω του μεγάλου ύψους υγρασίας που σε συνδυασμό με τη θερμοκρασία δημιούργησαν συνθήκες ακατάλληλες. Οι παράγοντες αυτοί ευνόησαν την παρουσία μυκήτων, μικροοργανισμών κι εντόμων που τρέφονται με το χαρτί, την κόλλα και άλλα υλικά από τα οποία είναι φτιαγμένα τα βιβλία, έτσι προκλήθηκε ακόμη μεγαλύτερη φθορά. Συγκεκριμένα, απώλεια χαρτιού, οπές, δυσχρωμίες και ολόκληρες στοές που διαπερνούν ένα βιβλίο από το εμπροσθόφυλλο έως το οπισθόφυλλο και η φθορά προσβάλλει και το αμέσως επόμενο. Εξαιτίας αυτού του λόγου και με την αυξημένη υγρασία στο χώρο βρέθηκαν αρκετά βιβλία κολλημένα μεταξύ τους πράγμα που εμπόδισε την απογραφή τους. Πάνω και μέσα σε όλα τα βιβλία παρατηρήθηκε μεγάλη ποσότητα σκόνης είτε από επικαθίσεις είτε ως αποτέλεσμα της φθοράς τους από τα έντομα. Οι παραπάνω παρατηρήσεις είναι ενδεικτικές της δυσκολίας που απαντήθηκε κατά τη διάρκεια της απογραφής και ως προς το χρόνο που απαιτήθηκε αλλά και σε σχέση με τις συνθήκες εργασίας στους χώρους. Τα παραπάνω αποτελούν μια πρώτη και σύντομη εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης του βιβλιακού υλικού των βιβλιοστασίων που επί χρόνια -σύμφωνα με τη φθορά τους- είχαν μείνει αποθηκευμένα δίχως την πρόβλεψη που απαιτείται σύμφωνα με τους κανόνες συντήρησης και διάσωσής των.

ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗ
Στο σύνολο 17 τετραδίων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την απογραφή των βιβλίων της βιβλιοθήκης έχει πραγματοποιηθεί αντιπαραβολή στα 8 απ΄ αυτά μέσα σε διάστημα ενός μήνα και είκοσι ημερών.
Προκειμένου να συναχθεί ένα κατά το δυνατόν ασφαλές συμπέρασμα για το σύνολο των βιβλίων που υπάρχουν στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου θα πρέπει να ολοκληρωθεί ο έλεγχος σε όλα τα τετράδια απογραφής, μια και τα βιβλία δεν είναι όλα στη θέση που αναγράφεται στο αντίστοιχο dexion.
Ως σήμερα Πέμπτη 23/6/2022 έχουν παρατηρηθεί τα παρακάτω τα οποία αποτελούν ένα χαρακτηριστικό δείγμα της δυσκολίας στην έγκαιρη αποπεράτωση της διαδικασίας.
1) Πάρα πολλά βιβλία έχουν μετακινηθεί όχι μόνο στο ίδιο ράφι αλλά και σε άλλα βιβλιοστάσια.
2)Τόμοι ολόκληρων εγκυκλοπαιδειών έχουν διασπαρεί, οπότε βρίσκοντας τον αριθμό εισαγωγής των στο αντίστοιχο βιβλίο εισαγωγής διαπιστώνεται ασυμφωνία στο σύνολό τους μέχρι να βρεθούν στην όποια άλλη θέση. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με απλά βιβλία.
3)Επίσης έχουν βρεθεί πολλά βιβλία με τον ίδιο αριθμό εισαγωγής αλλά διαφορετικό τίτλο. Υπάρχουν φορές που αυτό επιβεβαιώνεται από το βιβλίο εισαγωγής, άλλοτε όμως απαντάται μόνο το ένα βιβλίο.
4)Παρατηρήθηκε επίσης απουσία αριθμών στα βιβλία εισαγωγής καθώς και επανάληψη ολόκληρης σελίδας με αριθμούς, αλλά με διαφορετικούς τίτλους βιβλίων.
5)Βρέθηκαν αριθμοί σε άλλη θέση παρά την αριθμητική σειρά.
6) Επίσης στο ράφι βρέθηκε αριθμός βιβλίου αλλά στην αρίθμηση του βιβλίου εισαγωγής δεν υπάρχει ο αντίστοιχος αριθμός ούτε ο προηγούμενος ούτε ο επόμενος αυτού.
6)Στο ράφι απαντήθηκε ένα βιβλίο με τον αριθμό εισαγωγής του αλλά στο βιβλίο εισαγωγής αναγράφονται δύο (02) διαφορετικά βιβλία με δύο (02) αντίτυπα το καθένα.
7)Στο ράφι βρέθηκαν πέντε (05) τόμοι, όπως και στο βιβλίο εισαγωγής, αλλά με τον ίδιο αριθμό βρέθηκε στο ράφι εγκυκλοπαίδεια δέκα (10) τόμων η οποία δεν αναφέρεται στο βιβλίο εισαγωγής.
Οι παραπάνω παρατηρήσεις αποτελούν ένα δείγμα των δυσκολιών που δυσχεραίνουν τη διαδικασία της αντιπαραβολής.

Η Προϊσταμένη Η υπεύθυνη της απογραφής

Μαρία Άγριου Ζωή Ρέτση»

Στη συνέχεια η Προϊσταμένη ενημέρωσε το Ε.Σ. για την πορεία καταγραφής του αρχείου «Ντίνου Κονόμου» λέγοντας ότι σύμφωνα με τα λεγόμενα της κας Γεωργίας Κόκλα – Παπαδάτου, η καταγραφή του αρχείου «Ντίνου Κονόμου» οδεύει προς την ολοκλήρωσή του, καθώς έχει μείνει μόνο ένα ράφι με φακέλους το οποίο δεν έχει καταγραφεί.

Το πρακτικό αυτό αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος του Ε.Σ. Η Αντιπρόεδρος του Ε.Σ. Τα μέλη

Φίλιππος Συνετός Φιλιππίτσα Μάργαρη Ανδρέας Μαρινάκης

Skip to content