Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης

Στόχος του είναι η ενίσχυση του πληροφοριακού ρόλου της Βιβλιοθήκης και η διεύρυνση των υπηρεσιών της σε θέματα πληροφόρησης και ενημέρωσης. Προσφέρει στο κοινό τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο και μέσω αυτού την προσέγγιση πλήθους ελληνικών και διεθνών βάσεων δεδομένων και πληροφοριών.

Το Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης διαθέτει υπολογιστές (Η/Υ ) , σαρωτή (SCANNER) και εκτυπωτές.

Οι Η/Υ παρέχουν τη δυνατότητα:

 • πλοήγησης στο διαδίκτυο
 • εκμάθησης και χρήσης προγραμμάτων που είναι εγκατεστημένα σε κάθε Η/Υ
 • χρήσης του οπτικοακουστικού -ηλεκτρονικού υλικού της Βιβλιοθήκης
 • πρόσβασης σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο INTERNET

Δικαίωμα χρήσης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Κέντρου και πλοήγησης στο διαδίκτυο έχουν όλα τα μέλη της Βιβλιοθήκης, μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος στο οποίο θα δηλώνουν ότι γνωρίζουν και αποδέχονται τους όρους του κανονισμού λειτουργίας του.

Το Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζακύνθου αποτελεί τμήμα της και λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της.

Το θεσμικό πλαίσιο του Κανονισμού αυτού προσδιορίζεται από τις διατάξεις του Ν.3149/2003 και του Κανονισμού Λειτουργίας για τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, του Ν.2121/1993 για την Πνευματική ιδιοκτησία.

Ειδικά για τα παιδιά και τους ανηλίκους ισχύουν τα εξής:

 • Τα παιδιά μέχρι 12 ετών πρέπει να συνοδεύονται από γονέα ή κηδεμόνα.
 • Οι ανήλικοι από 12 έως 18 ετών υποβάλουν αίτηση χρήσης συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τους γονείς ή κηδεμόνες οι οποίοι θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται τους όρους χρήσης των Η/Υ της Βιβλιοθήκης και τους όρους πλοήγησης στο διαδίκτυο.

Οδηγίες – Προϋποθέσεις χρήσης

 • Η χρήση των υπολογιστών γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας. Η Βιβλιοθήκη μπορεί να δεσμεύει τους Η/Υ για εκπαιδευτικές ή άλλες ανάγκες.
 • Η χρήση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και του λογισμικού του Κέντρου Πληροφόρησης πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερο σεβασμό στα πνευματικά δικαιώματα και στην ακεραιότητα του υπάρχοντος εξοπλισμού.

Για το λόγο αυτό δεν επιτρέπονται τα ακόλουθα:

 • Η χρήση, αντιγραφή και διακίνηση παράνομου λογισμικού ή λογισμικού και οποιουδήποτε υλικού προέρχεται από εξωτερική πηγή.
 • Η αποθήκευση και φύλαξη προσωπικών αρχείων στο σκληρό δίσκο των υπολογιστών.
 • Ο τεμαχισμός-συμπίεση αρχείων μέσω ειδικών προγραμμάτων και η εγκατάσταση προγραμμάτων.
 • Η αλλαγή της επιφάνειας εργασίας στην οθόνη κάθε υπολογιστή.
 • Η αντιγραφή CD ή DVD χωρίς την άδεια του δημιουργού (εκτός αν ορίζεται σαφώς ως Ανοικτό Ελεύθερο Λογισμικό).
 • Η παρενόχληση άλλων χρηστών.

Το μέγεθος, η πολυπλοκότητα και η παγκοσμιότητα του Διαδικτύου δεν επιτρέπουν στη Βιβλιοθήκη τον έλεγχο των παρεχόμενων πληροφοριών ως προς την ακρίβεια ,την ποιότητα και την καταλληλότητά τους. Για το λόγο αυτό η Βιβλιοθήκη δε φέρει καμία ευθύνη για την αξιοπιστία τους.

Κάθε ενήλικας χρήστης είναι απόλυτα υπεύθυνος για τα σημεία πρόσβασης που επιλέγει και το υλικό που προσεγγίζει.

Παρ’ όλα αυτά ρητώς απαγορεύεται η πρόσβαση σε άσεμνο οπτικό ή άλλο υλικό, η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια και γενικά η χρήση του διαδικτύου για άλλους σκοπούς πλην των σκοπών που έχουν προαναφερθεί.

Επίσης ρητώς απαγορεύεται το κατέβασμα (downloading) κάθε εκτελέσιμου προγράμματος για το οποίο δεν υπάρχει άδεια χρήσης.

 • Οι ανήλικοι χρήστες θα χρησιμοποιούν για την πρόσβασή τους στο διαδίκτυο συγκεκριμένους, ελεγχόμενους (filtered) Η/Υ.
 • Οι γονείς (ή κηδεμόνες) είναι αρμόδιοι και υπεύθυνοι για τον έλεγχο της πλοήγησης των ανήλικων παιδιών τους στο διαδίκτυο.

Εκτυπώσεις

Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα να εκτυπώνει μέχρι 10 σελίδες τη φορά .Το αντίτιμο διαμορφώνεται εκάστοτε με απόφαση του αρμοδίου οργάνου αναλόγως του κόστους των αναλωσίμων. Οι εκτυπούμενες σελίδες καταμετρούνται από τον αρμόδιο υπάλληλο ο οποίος εκδίδει τη σχετική απόδειξη.

Στην περίπτωση που ο χρήστης αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα (έλλειψη χαρτιού, κ.λπ.) πρέπει να απευθύνεται αμέσως στον αρμόδιο υπάλληλο χωρίς να προσπαθήσει να το διορθώσει μόνος του.

Σάρωση

Η σάρωση επιτρέπεται μόνο αν ο χρήστης γνωρίζει τη διαδικασία σάρωσης και έχει εμπειρία στη χρήση του μηχανήματος. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να απευθύνεται στον αρμόδιο υπάλληλο.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο-Επικοινωνία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Ασφάλεια του δικτύου και του εξοπλισμού

Προϋπόθεση της ύπαρξης και λειτουργίας του Κέντρου Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης είναι η προστασία των υπολογιστικών συστημάτων του.

Προς τούτο κάθε χρήστης:

 • Οφείλει να χρησιμοποιεί καθαρό αποθηκευτικό μέσο.
 • Οφείλει να παραδίδει τον Η/Υ στην κατάσταση που τον παρέλαβε έχοντας φροντίσει να κλείσει (log off) όλα τα προγράμματα που χρησιμοποίησε.
 • Απαγορεύεται ρητά να επεμβαίνει στα μηχανήματα (hardware) και στο λογισμικό (software) του Κέντρου.
 • Οφείλει να αναφέρει στον αρμόδιο υπάλληλο οποιοδήποτε πρόβλημα τεχνικής φύσεως παρουσιαστεί.

Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα:

 • Να επιβάλλει κυρώσεις και χρηματικές αποζημιώσεις για τυχόν ζημίες σε μηχανήματα και προγράμματα που γίνονται από πρόθεση ή από βαρύτατη αμέλεια ,ή ενδεχόμενο δόλο.
 • Να στερεί το δικαίωμα χρήσης των Η/Υ και του Διαδικτύου για δύο ημέρες (αρχικά ) αν δεν τηρούνται οι όροι του Κανονισμού Λειτουργίας.
 • Να αφαιρεί το δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες του Κέντρου Πληροφόρησης ή και την ιδιότητα του Μέλους της Βιβλιοθήκης σε όποιον παραβιάζει κατ’ επανάληψη τους όρους του Κανονισμού, δε συμμορφώνεται στις υποδείξεις του αρμοδίου υπαλλήλου, παρεμποδίζει τους υπόλοιπους χρήστες ή το προσωπικό, απειλεί με τη συμπεριφορά του την ασφάλεια του δικτύου των Η/Υ και του λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου.

Χρόνος χρήσης

Το Κέντρο Πληροφόρησης θα είναι διαθέσιμο στο κοινό τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης για το αναγνωστικό κοινό.

Ο χρόνος χρήσης των Η/Υ από ένα άτομο περιορίζεται στα 30΄ εάν υπάρχει άλλος χρήστης σε αναμονή. Διαφορετικά θα υπάρχει χρονικός περιορισμός 1 ώρας και ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες και τις δυνατότητες της Βιβλιοθήκης.

Οι υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης μπορούν να διακόψουν τη λειτουργία των Η/Υ αν κατά την κρίση τους εμποδίζεται η ομαλή λειτουργία της Βιβλιοθήκης.

Το Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζακύνθου αποτελεί τμήμα της Βιβλιοθήκης Ζακύνθου, ακολουθεί τον Εσωτερικό Οδηγό Λειτουργίας της και λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του.

Το θεσμικό πλαίσιο του Κανονισμού αυτού προσδιορίζεται από τις διατάξεις του Ν.3149/2003 και του Κανονισμού Λειτουργίας για τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, του Ν.2121/1993 για την Πνευματική ιδιοκτησία και τις αποφάσεις που αφορούν τη δημιουργία και λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης.

Ο παρών κανονισμός Λειτουργίας του Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης μεταβάλλεται κατά την κρίση του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ζακύνθου οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο.

Skip to content